Jak prawidłowo wydatkować dotacje na uczniów niepełnosprawnych w niepublicznej placówce oświatowej oraz poprawnie dokumentować wykorzystanie dotacji udzielonej na kształcenie specjalne.

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Zatrudnianie, wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w jednostkach iświaty niesamorządowej – a prawidłowość wydatkowania dotacji oświatowej

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów, biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Bezpłatny webinar – liczba miejsc ograniczona

Na spotkaniu omówione zostaną następujące tematy:

 • Specyfika zatrudnienia nauczycieli w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych przez organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • kwalifikacje wymagane od nauczycieli – nowe przepisy MEiN obowiązujące od 3 października 2023 r.,
 • Warunki i uprawnienia socjalne nauczycieli w placówkach niepublicznych,
 • Uprawnienia pracownicze, świadczenia urlopowe,
 • Zatrudnianie nauczycieli na podstawie art. 10a Karty Nauczyciela,
 • Czas pracy nauczycieli – a limit wynagrodzenia możliwy do rozliczenia z dotacji oświatowej,
 • Ustalanie wynagrodzenia,
 • Składniki wynagrodzenia (dodatki, premie, nagrody),
 • Limity wynagrodzeń możliwe do rozliczenia z dotacji w 2024 r.,

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  BEZPŁATNY WEBINAR

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 11 czerwca 2024 r.

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online – platforma ClickMeeting

  Godziny szkolenia: 10.00-11.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.