Agnieszka Pessel

Wynagrodzenia w prywatnej oświacie rozliczane z dotacji oświatowej

Przeznaczenie i wydatkowanie dotacji oświatowej

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Wynagrodzenia w prywatnej oświacie rozliczane z dotacji oświatowej

Osoby prowadzące, reprezentujące (publiczne, niepubliczne) podmioty oświatowe; dyrektorzy, księgowi zajmujący się wydatkowaniem i rozliczaniem dotacji oświatowych

Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań́ oświatowych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., w sposób wyczerpujący obejmuje tematykę̨ związaną z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2018 r. zagadnienia związane z tą tematyką skoncentrowane były w przepisach ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Częste nowelizacje przepisów oraz liczne wątpliwości interpretacyjne przepisów wywołują u organów prowadzących oraz osób odpowiedzialnych za rozliczanie dotacji oświatowej potrzebę regularnego aktualizowania wiedzy i uczestnictwa w szkoleniach. Podczas szkolenia pojawiają się nawiązania do głosów i wątpliwości praktyków stosujących przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uwzględnione zostają poglądy wyrażone w orzecznictwie oraz w wystąpieniach i opiniach.

Jeżeli:

 • Chcesz mieć pewność, że prawidłowo zatrudniasz nauczycieli, specjalistów oraz pozostałych pracowników?

 • Chcesz wiedzieć jak prawidłowo naliczać wynagrodzenia i świadczenia związane z zatrudnieniem oraz jakie są zasady rozliczania z dotacji wynagrodzeń, urlopów, zasiłków, odpraw, pracowniczych planów kapitałowych, ekwiwalentów za urlop,

 • Chcesz wiedzieć jak na przestrzeni lat zmieniały się zasady wypłacania wynagrodzeń finansowanych z dotacji oświatowej,

 • Chcesz wiedzieć jaki jest zakres stosowania w oświacie prywatnej ustawy Karta Nauczyciela,

 • Chcesz wiedzieć w jaki sposób powinna wyglądać prawidłowa kontrola ze strony samorządów zatrudniania, wynagrodzeń oraz pozostałych składników wynagrodzeń, do jakich dokumentów kontrolerzy posiadają wgląd,

 • Chcesz zapoznać się z planowanymi zmianami w karcie nauczyciela oraz prawie oświatowym,

Zapraszam do udziału w szkoleniu dla prowadzących placówki niepubliczne oraz publiczne, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego.

Program szkolenia:

Dokumentacja wewnętrzna jako podstawa oceny wynagradzania, premiowania:

 • Statut,
 • Regulamin pracy,
 • Regulamin wynagradzania,
 • Regulamin premiowania,

Zatrudnianie pracowników, zleceniobiorców, podmiotów gospodarczych

 • Zatrudnianie dyrektorów, w tym osób fizycznych prowadzących podmioty oświatowe,

 • Zatrudnianie nauczycieli oraz innych pracowników,

 • Sposób zatrudniania i zawierania umów,

 • Wymagania wobec nauczycieli, ustalanie kwalifikacji,

 • Kwalifikacje nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami,

 • Pensum, urlop, świadczenia urlopowe,

 • Formy zatrudnienia,

 • Warunki, które musi spełnić nauczyciel,

 • Zasady i przesłanki zatrudniania nauczycieli na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa o pracę, interpretacja Karty Nauczyciela w tym zakresie,

 • Zakres zajęć i przesłanki zatrudnienia osób nie posiadających kwalifikacji nauczyciela na podstawie umowy zlecenia w wymiarze dłuższym niż 4 godziny tygodniowo,

 • Wymagania i dokumenty potwierdzające kwalifikacje -wpływ na prawidłowość wykorzystania dotacji oświatowej,

Wynagrodzenia i świadczenia związane z zatrudnianiem, składniki wynagrodzeń, urlopy, zasiłki, odprawy i ekwiwalenty – zasady ich rozliczania z dotacji

 • Limity wynagrodzeń w 2021 r.
 • Wysokość wynagrodzenia rocznego, miesięcznego, godzinowego w 2021 r.,
 • Zasady wypłacania oraz dokumentowania wynagrodzenia osobie fizycznej – organowi prowadzącemu,
 • Zasady prawidłowego opisywania dokumentacji źródłowej (listy płac, rachunki do umów, faktury)
 • Zasady ustalania wymiaru czasu pracy w oświacie nie samorządowej i wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • Zasady oraz zakres świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, które można rozliczać z dotacji oświatowej,
 • Zakres obowiązywania przepisów Karty Nauczyciela w niesamorządowych jednostkach,
 • Karta Nauczyciela a wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych
 • Dokumentowanie wynagrodzenia oraz wykonywanych prac/zadań na rzecz dotowanych uczniów
 • Pracownicy niepedagogiczni

Dokumentowanie pracy nauczycieli, specjalistów, pomocy nauczyciela, nauczyciela wspomagającego, terapeutów:

 • Sposoby dokumentowania wykonania przez pracowników zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, których koszty pokrywane są z dotacji oświatowej,

 • Dokumentowanie wykonania pracy w zakresie kształcenia specjalnego,

W jaki sposób przygotować się do kontroli w zakresie przeprowadzania przez samorządy kontroli zatrudniania i wynagradzania w prywatnej oświacie:

 • Uprawnienia organu kontrolującego – co może kontrolować, w jakim terminie, w jakim zakresie i za jaki okres;
 • Standardy przeprowadzania kontroli – czego ma prawo oczekiwać organ prowadzący/dyrektor ze strony osób kontrolujących w zakresie terminów, upoważnienia, wstępu i żądania udostępniania dokumentacji;
 • Obowiązki po stronie organu prowadzącego/dyrektora- o jakie dokumenty może prosić kontrola, jakie sankcje przewiduje ustawa za utrudnianie kontroli bądź jej uniemożliwianie;
 • Zakres kontroli prawidłowości zawierania umów o pracę, zlecenia oraz o świadczenie usług przez podmioty gospodarcze – wpływ na zwrot dotacji,
 • Rodzaje dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagradzania podlegających kontroli,
 • Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
 • Zasady dokumentowania nieprawidłowości i opisywania ich w protokole kontroli,
 • Protokół kontroli oraz wystąpienia/zalecenia pokontrolne – w jaki sposób i z zachowaniem jakich terminów można zgłaszać zastrzeżenia do ich treści?;
 • Postępowanie odwoławcze – jakie obowiązują terminy, jak powinna wyglądać treść uzasadnienia od decyzji?
 • Postępowania administracyjne i sądowe o zwrot dotacji – jakie są uprawnienia organu prowadzącego oraz jakie posiada możliwości odwoławcze?

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Osoba prowadząca:

Agnieszka Pessel – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracownik samorządowy z 20-letnim stażem na stanowiskach głównego specjalisty wydziału finansowego oraz wydziału oświaty. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. 

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Materiały oraz link do szkolenia online przekazywane po opłaceniu faktury;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 25 listopada 2021 r.

  Koszt – 350 zł brutto

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

  Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.