Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa Agnieszka Pessel

Wykorzystanie dotacji oświatowych udzielanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez organy lub podmioty prywatne

Wykorzystanie dotacji oświatowych udzielanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez organy lub podmioty prywatne

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Wykorzystanie dotacji oświatowych udzielanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez organy lub podmioty prywatne

Osoby prowadzące, reprezentujące (publiczne, niepubliczne) podmioty oświatowe; dyrektorzy, księgowi zajmujący się wydatkowaniem i rozliczaniem dotacji oświatowych

Na rynku nie brakuje szkoleniowców, którzy nigdy nie udzielali, nie wykorzystywali oraz nie rozliczali dotacji oświatowych. Urzędnicy biorący udział w szkoleniach, nie analizując przepisów, często wynoszą ze szkolenia błędne wnioski. Odmawiając możliwości rozliczenia z dotacji wydatku, nie zastanawiają się czy dany wydatek przyczynia się do lepszego funkcjonowania placówek oświatowych. Nie stosują wykładni liberalnej. Wchodzą w kompetencje organu prowadzącego, który przecież lepiej wie czy dany wydatek jest potrzebny do polepszenia funkcjonowania przedszkola czy szkoły.

W niesamorządowych placówkach oświatowych coraz częściej przeprowadzane są również kontrole pobrania i wydatkowania dotacji. Niestety, nie zawsze prowadzane są one zgodnie z przepisami prawa. Na rynku oraz w samorządach brakuje kontrolerów merytorycznie przygotowanych do kontroli dotacji. W urzędach do kontroli wyznaczane są przypadkowe osoby, które nigdy nie prowadziły czynności kontrolnych. Osoby upoważnione bardzo często proszą o przygotowanie dokumentacji, do której wglądu prawa nie mają oraz nie jest ona potrzebna aby sprawdzić prawidłowość wykorzystania i pobrania dotacji. Nie wiedzą również o jakie dokumenty prosić.

Program szkolenia:

Płace i system motywacyjny w zakresie wynagradzania – na co zwracają uwagę kontrolerzy wykorzystania dotacji oświatowej:

 • Limity wynagrodzeń w 2022 r.
 • W jaki sposób przeliczamy oraz stosujemy limity przy umowach o pracę, umowach
  cywilnoprawnych oraz osobach fizycznych, organach prowadzących pełniących funkcję
  dyrektora?
 • Zasady wypłacania oraz dokumentowania wynagrodzenia osobie fizycznej – organowi
  prowadzącemu
 • Zakres obowiązywania przepisów Karty Nauczyciela w niesamorządowych jednostkach,
 • Karta Nauczyciela a wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych
 • Dokumentowanie wynagrodzenia oraz wykonywanych prac/zadań na rzecz dotowanych
  uczniów
 • Pracownicy niepedagogiczni
 • Regulamin wynagradzania
 • Premie i nagrody
 • System motywacyjny

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników/członków rodziny w jednostkach oświaty nie samorządowej:

 • Specyfika zatrudnienia nauczycieli w placówkach (szkoły, przedszkola) prowadzonych przez
  organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • Zasady zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych,
 • Wymagania i dokumenty potwierdzające kwalifikacje -wpływ na prawidłowość wykorzystania
  dotacji oświatowej,
 • Zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Szczegółowe zasady wykorzystania dotacji:

 • Rodzaje wydatków możliwe do pokrycia z dotacji oświatowej – środki trwałe, pozostałe
  środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
 • Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji
 • Rachunek bankowy, z którego można dokonywać operacje finansowe
 • Zadania organu prowadzącego możliwe do sfinansowania dotacji
 • Dokumentowanie wykorzystania dotacji
 • Rozliczenie dotacji, możliwość złożenia korekty do rozliczenia wykorzystania dotacji
 • Wydatki na utrzymanie pomieszczeń- które z nich mogą zostać sfinansowane z dotacji, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości, wydatki dotyczące pomieszczeń użytkowanych
  wspólnie z innymi podmiotami
 • Wydatki na remonty – jakie rodzaje prac można zaliczyć do remontów, dokumentowanie
  zlecania i wykonywania prac remontowych, jak odróżnić remont od inwestycji

Statut szkoły/przedszkola:

 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu,
 • Zawartość statutu szkoły/przedszkola – zapisy, które są podstawą pobrania i wykorzystania
  dotacji
 • Różnice pomiędzy siedzibą placówki dotowanej, a lokalizacją prowadzenia zajęć
  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • Organy szkoły/przedszkola – zapisy w statucie podstawą sfinansowania wynagrodzenia z
  dotacji oświatowej
 • Zapisy w statucie dotyczące przyjmowania i skreślania uczniów – istotne informacje przy
  kontroli pobrania dotacji oświatowej
 • Zapisy w statucie uzasadniające wydatki poniesione na kształcenie specjalne, zajęcia
  rewalidacyjno – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zapisy w statucie dotyczące finansowania wyżywienia, wycieczek szkolnych, wydarzeń
  kulturalnych, ceremoniał szkolny
 • Błędne zapisy w statucie
 • Zmiana statutu niezgłoszona do jednostki samorządu terytorialnego

Postepowanie kontrolne prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji:

 • Co może kontrolować́́ organ dotujący, na co należy zwrócić́́ uwagę̨ w trakcie kontroli?
 • Uprawnieniach kontrolujących oraz kontrolowanych
 • Udział organu prowadzącego placówkę̨ w kontroli wykorzystania dotacji oświatowej;
 • Termin na przygotowanie się̨ do kontroli, termin przeprowadzenia kontroli;
 • Podmioty prowadzące kontrolę
 • Przedmiotowy zakres kontroli dotowanych jednostek

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Osoba prowadząca:

Agnieszka Pessel – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracownik samorządowy z 20-letnim stażem na stanowiskach głównego specjalisty wydziału finansowego oraz wydziału oświaty. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. 

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Możliwość rozliczenia szkolenia z dotacji oświatowej po zaznaczeniu w rubryce (chcę rozliczyć z dotacji oświatowej)

  Data szkolenia: 08 września 2022

  Koszt – 400 zł brutto za osobę

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: od 10.00 – 14.30

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

  Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.