Przeznaczenie i wydatkowanie dotacji oświatowej

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Wydatkowanie oraz kontrola dotacji oświatowej w 2024 r., zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów,
biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

 • Finansowanie z dotacji oświatowej zadań z zakresu wychowania, kształcenia, opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej;
 • Specyfika zatrudnienia nauczycieli w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych przez organy prowadzące – osoby fizyczne i osoby prawne;
 • Wydatki placówek oświatowych związane z wynagrodzeniami oraz składkami od nich naliczanymi;
 • Zmiana organu prowadzącego – a odpowiedzialność za wydatkowanie dotacji oświatowej;
 • Warunki i uprawnienia socjalne nauczycieli w placówkach niepublicznych,
 • Zatrudnianie nauczycieli na podstawie art. 10a Karty Nauczyciela,
 • Czas pracy nauczycieli – a limit wynagrodzenia możliwy do rozliczenia z dotacji oświatowej,
 • Zatrudnianie nauczycieli specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny) – wyliczanie obowiązkowego wymiaru etatu od 1 września 2024 r.
 • Roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o prace – limit wynagrodzenia;
 • Roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej – limit wynagrodzenia;
 • Roczne wynagrodzenie osoby fizycznej – organu prowadzącego – pełniącego funkcję dyrektora – limit wynagrodzenia;
 • 150% oraz 250% – 12 krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego;
 • Premie, nagrody oraz inne dodatkowe świadczenia;
 • Dokumentowanie wynagrodzenia organu prowadzonego pełniącego jednocześnie funkcję dyrektora;
 • Roczne wynagrodzenie – a maksymalny wymiar czasu pracy;
 • Maksymalne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przez jeden organ prowadzący w dwóch lub więcej placówkach oświatowych;
 • Maksymalne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej w tej samej placówce;
 • Sfinansowanie z dotacji zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • Sfinansowanie z dotacji zakupu pozostałych środków trwałych;
 • Zakup sprzętu rekreacyjnego, sportowego, środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu; mebli;
 • Wartość środka trwałego oraz pozostałego środka trwałego;
 • Remonty, wydatki inwestycyjne;
 • Wydatki na zadania organu prowadzonego;
 • Konsekwencje zmiany organu prowadzącego;
 • Kasowe rozliczenie dotacji – dotacja może być wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących poniesionych w roku budżetowych, na który została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą zadania;
 • Wydatkowanie dotacji przekazanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • Wydatkowanie dotacji przekazanej na wychowanków posiadających opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
 • Finansowanie zakupu i wykorzystania samochodu z dotacji oświatowej;
 •  

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 18 czerwca 2024 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online – platforma ClickMeeting

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.