Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa Agnieszka Pessel

Wydatkowanie oraz kontrola dotacji oświatowej w 2024 r.– rekordowy wzrost limitów wynagrodzeń

Przeznaczenie i wydatkowanie dotacji oświatowej

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Wydatkowanie oraz kontrola dotacji oświatowej w 2024 r.– rekordowy wzrost limitów wynagrodzeń

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów,
biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

 • Rekordowy wzrost limitów wynagrodzeń w 2024 r.

 • Wynagrodzenie dyrektora – będącego jednocześnie organem prowadzącym

 • Prawidłowe wydatkowanie dotacji

 • Zapisy w statutach pozwalające uzasadniać sposób wydatkowania dotacji

 • Katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji – przykłady, obszerne orzecznictwo sądowe

 • Prawidłowe opisywanie faktur

 • Prawidłowe zatrudnianie oraz zawieranie umów o prace/umów cywilnoprawnych

 • Dokumentowanie wydatków/zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych

 • Zmiana organu prowadzącego a odpowiedzialność za wydatkowanie dotacji oświatowej

 • Remonty, zakupy inwestycyjne, środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

 • Faktury zapłacone po terminie płatności,

 • Czy forma zatrudnienia ma wpływ na prawidłowość wydatkowania dotacji

 • Prawidłowe dokumentowanie zajęć finansowanych z kształcenia specjalnego,

 • Uprawnienia organu kontrolującego,

 • Standardy przeprowadzania kontroli

 • Protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne, postępowanie administracyjne

 • Niedozwolone praktyki kontrolerów

 • Jakie podmioty mogą przeprowadzać kontrolę

Materiały dla uczestników:

 • Prezentacja

Szczegółowy program

Zasady wykorzystania dotacji:

 • Rodzaje wydatków możliwe do pokrycia z dotacji oświatowej

 • Środki trwałe, pozostałe środki trwałe – różnice, kwoty

 • Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji

 • Rachunek bankowy, z którego można dokonywać operacje finansowe

 • Zadania organu prowadzącego możliwe do sfinansowania dotacji

 • Dokumentowanie wykorzystania dotacji

 • Rozliczenie dotacji, możliwość złożenia korekty do rozliczenia wykorzystania dotacji

 • Wydatki na utrzymanie pomieszczeń- które z nich mogą zostać sfinansowane z dotacji, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości, wydatki dotyczące pomieszczeń użytkowanych wspólnie z innymi podmiotami

 • Wydatki na remonty – jakie rodzaje prac można zaliczyć do remontów, dokumentowanie zlecania i wykonywania prac remontowych, jak odróżnić remont od inwestycji

Wydatki z dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegające rozliczeniu

 • Wykazywanie kosztów wspólnych (ogólnych) na uczniów niepełnosprawnych

 • Zatrudnianie, wynagradzanie, rozliczanie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z dotacji na kształcenie specjalne

 • Zastosowanie ustawowego wzoru do obliczenia wydatków ogólnych w szkole – przykłady

1. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników/członków rodziny w jednostkach oświaty nie samorządowej:

 • Specyfika zatrudnienia nauczycieli w placówkach (szkoły, przedszkola) prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

 • Zasady zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych,

 • Wymagania i dokumenty potwierdzające kwalifikacje -wpływ na prawidłowość wykorzystania dotacji oświatowej,

Zatrudnianie zleceniobiorców i firm z uwzględnieniem kodeksu cywilnego:

 • Zasady i przesłanki zatrudniania nauczycieli na podstawie umów zlecenia,

 • Zakres zajęć i przesłanki zatrudniania osób nieposiadających kwalifikacji nauczyciela na podstawie umowy zlecenia w wymiarze dłuższym niż 4 godziny tygodniowo,

 • Zakres prac, do których można zatrudnić pozostałych zleceniobiorców i podmioty gospodarcze,

 • Zasady zawierania i rozwiązywania umów zlecenia oraz umów z podmiotami gospodarczymi,

 • Przedstawienie wzorów umów zlecenia i umów z podmiotami gospodarczymi

 • Dokumentowanie wykonywanej pracy i zlecenia – rozliczanie ich wydatków z dotacji oświatowej.

Płace i system motywacyjny w zakresie wynagradzania – na co zwracają uwagę kontrolerzy wykorzystania dotacji oświatowej:

 • Limity wynagrodzeń w 2023 r.

 • W jaki sposób przeliczamy oraz stosujemy limity przy umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych oraz osobach fizycznych, organach prowadzących pełniących funkcję dyrektora?

 • Zasady wypłacania oraz dokumentowania wynagrodzenia osobie fizycznej – organowi prowadzącemu

 • Zakres obowiązywania przepisów Karty Nauczyciela w niesamorządowych jednostkach,

 • Karta Nauczyciela a wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych

 • Dokumentowanie wynagrodzenia oraz wykonywanych prac/zadań na rzecz dotowanych uczniów

 • Pracownicy niepedagogiczni

 • Regulamin wynagradzania

 • Premie i nagrody

 • System motywacyjny

W jaki sposób przygotować się do kontroli w zakresie pobrania i wydatkowania dotacji oraz jak postępować po jej zakończeniu

 • Uprawnienia organu kontrolującego – co może kontrolować, w jakim terminie, w jakim zakresie i za jaki okres;
 • Standardy przeprowadzania kontroli – czego ma prawo oczekiwać organ prowadzący/dyrektor ze strony osób kontrolujących w zakresie terminów, upoważnienia, wstępu i żądania udostępniania dokumentacji;
 • Obowiązki po stronie organu prowadzącego/dyrektora- o jakie dokumenty może prosić kontrola, jakie sankcje przewiduje ustawa za utrudnianie kontroli bądź jej uniemożliwianie;
 • Protokół kontroli oraz wystąpienia/zalecenia pokontrolne – w jaki sposób i z zachowaniem jakich terminów można zgłaszać zastrzeżenia do ich treści?;
 • Postępowanie odwoławcze – jakie obowiązują terminy, jak powinna wyglądać treść uzasadnienia od decyzji?
 • Postępowania administracyjne i sądowe o zwrot dotacji – jakie są uprawnienia organu prowadzącego oraz jakie posiada możliwości odwoławcze?

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 1 lutego 2024 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online – platforma ClickMeeting

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.