Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa Agnieszka Pessel

Wydatkowanie dotacji udzielanej na kształcenie specjalne. Pedagog specjalny. Kontrola wydatkowania dotacji na KS. Arkusz kontroli.

Przeznaczenie i wydatkowanie dotacji oświatowej

Temat szkolenia:

Wydatkowanie dotacji udzielanej na kształcenie specjalne

Pedagog specjalny – standardy zatrudniania od 1 września 2022 r.

Kontrola wydatkowania dotacji na KS

Arkusz kontroli – zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących nie samorządowe placówki oświatowe, dyrektorów, wicedyrektorów, biur rachunkowych;

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

Kształcenie specjalne:

 • Przepisy prawne regulujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Przepisy prawne regulujące zatrudnianie pedagoga specjalnego od 1 września 2022 r.;
 • Zasady realizacji oraz dokumentowania kształcenia specjalnego;
 • Wydatki podlegające rozliczeniu;
 • Zapisy w statucie uzasadniające wydatki poniesione na kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • Wykorzystanie dotacji w placówkach wychowania przedszkolnego oraz szkołach oraz niektórych placówkach;
 • Wydatki na realizację orzeczeń oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • Wydatki ogólne w placówce wychowania przedszkolnego;
 • Wydatki ogólne w szkole – ustawowy wzór do ich obliczenia;
 • Rozliczenie dotacji udzielonej na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na kształcenie specjalne;

Pedagog specjalny – nowe obowiązki w placówkach od 1 września 2022 r.

 

Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów od 1 września 2022 r. – zmiany, okresy przejściowe:

 • Kogo obowiązują przepisy;
 • Arkusz kontroli – zgodność z przepisami prawa;
 • Dodatkowe środki na zatrudnianie nauczycieli specjalistów;
 • Standardy zatrudniania wg kodeksu pracy, a pensum nauczyciela w szkołach i przedszkolach nie samorządowych;
 • Kogo nie dotycząca nowe standardy zatrudniania specjalistów;
 • Obowiązkowa liczba etatów specjalistów;
 • Jak wyliczyć wymaganą liczbę etatów w placówkach niepublicznych;
 • Wyliczenie średniej arytmetycznej;
 • Kogo nie wlicza się do łącznej liczby etatów;
 • Nowe stanowisko i obowiązki pedagoga specjalnego;
 • Kiedy obligatoryjne w placówce należy zatrudnić psychologa oraz pedagoga specjalnego oraz w jakim wymiarze;
 • Wymagana liczba etatów specjalistów, a umowa cywilnoprawna;

 

Nowe zapisy i zmiany w statutach jednostek, obowiązek określenia w statucie szczegółowej organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 • Statut podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 • Obowiązkowe nowe zapisy w statutach od 1 września 2022 r.;
 • Regulacje dotyczące zawieszenia zajęć w szkole lub przedszkolu;

Osoba prowadząca:

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 27 września 2023 r.

  Koszt – 400 zł brutto za osobę

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: od 10.00 – 14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.