Laptopy dla uczniów, bony na zakup laptopów nauczycieli, nagroda specjalna dla nauczycieli oraz inne zmiany w przepisach oświatowych

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Standardy ochrony małoletnich – nowe obowiązki dyrektorów (organów prowadzących)

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów,
biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

15 lutego 2024 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony małoletnich. Nowelizacja kodeksy rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw – wprowadza nowe obowiązki dla dyrektorów szkół i przedszkoli, które należy wdrożyć w 2024 r.

Placówki oświatowe zobligowane są do opracowania oraz wdrożenia konkretnych procedur ochrony małoletnich. Zmiany wprowadzają obowiązek opracowania regulacji dotyczących m.in. relacji uczniów z personelem szkoły, zasad interwencji w przepadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich czy zasad korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.

Jakie kary grożą za niewprowadzenie zaleceń.

Materiały dla uczestników:

 • Prezentacja,

 • Wzór zarządzenia w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich,

 • Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,

 • Wzór wniosku o wgląd w sytuację dziecka/rodziny,

 • Wzór – Standardy ochrony małoletnich,

 • Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka.

Szczegółowy program:

 1. Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich

 2. Jakie nowe obowiązki dla placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych wynikają z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed prze-mocą domową, seksualną oraz rówieśniczą.

 3. Jakie są wytyczne do opracowania standardów? Kiedy można uznać, że zostały spełnione warunki opracowania standardów?

 4. Jaka jest odpowiedzialność dyrektora placówki w związku z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami.

 5. W jaki sposób sprawnie zaktualizować już istniejące procedury oraz jakie procedury należy stworzyć od podstaw.

 6. Jakie nowe obowiązki w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników nałożone zostały na placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze.

 7. Jakie zapisy obligatoryjnie muszą znaleźć się w nowych dokumentach i procedurach.

 8. W jaki sposób dokumentować i zgłaszać ujawnione incydenty, by mieć pewność, że placówka działa zgodnie z prawem i stosuje się do najnowszych wytycznych.

 9. Jak dokumentować wypełnianie obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 10. Jak należy określić zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich – m.in. w zakresie kontaktu fizycznego z dziećmi, kontaktu poza godzinami pracy.

 11. Jakie procedury należy opracować przy podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

 12. Kto jest odpowiedzialny za zawiadomienie stosownych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadomienie sądu opiekuńczego.

 13. Jakie są zasady i sposób udostępniania personelowi i opiekunom dziecka polityki do jej zaznajomienia i stosowania. 

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 07 luty 2024 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online – platforma ClickMeeting

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00 

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.