Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Sprawy kadrowe w niepublicznych placówkach oświatowych – a prawidłowość wydatkowania dotacji oświatowej

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących placówki oświatowe niesamorządowe, dyrektorów, wicedyrektorów, biur rachunkowych

Osoba prowadząca: Agnieszka Pessel – Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwer, Portalu oświatowego, szkoleniowiec. Wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydział Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim.

Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli oraz nadzoru prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, jednostki dotujące, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową oraz przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych i Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli oraz nadzoru prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, jednostki dotujące, Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową, Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych od Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

 1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów –specyfika zatrudnienia w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych przez organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

 2. Zakres podmiotowy stosowania prawa pracy wobec nauczycieli, dyrektorów i specjalistów;

 3. Kto jest pracodawcą nauczyciela? Szkoła/przedszkole czy organ prowadzący?

 4. Zadania nauczycieli i specjalistów, wynikające z podmiotowości realizowanego pensum i statutowych zadań szkoły/przedszkola;

 5. Czas pracy nauczycieli, specjalistów w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej – etat, a pensum;

 6.  Maksymalna kwota wynagrodzenia z dotacji oświatowej- a czas pracy oraz rodzaj umowy;

 7. Ocena pracy nauczyciela – nowelizacja prawna oceny pracy nauczyciela – obligatoryjna w związku z awansem zawodowym oraz zakończeniem stosunku pracy;

 8. Kryteria obowiązkowe oceny pracy nauczyciela;

 9. Przygotowanie do zawodu nauczyciela nowo zatrudnianych nauczycieli w szkołach/przedszkolach/placówkach nie samorządowych;

 10. Ścieżka awansu zawodowego od 1 września 2022 r. – aktualizacja prawa od 6 września 2023 r. – zadania dyrektora i organu prowadzącego;

 11. Tryb przygotowania do zawodu nauczyciela – nauczyciel początkujący – rozpoczynający pracę bez stopnia awansu zawodowego;

 12. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w zadaniach organu prowadzącego;

 13. Uprawnienia pracownicze, świadczenia urlopowe,

 14.  Zatrudnianie nauczycieli na podstawie art. 10a Karty Nauczyciela,

 15. Czas pracy nauczycieli – a limit wynagrodzenia możliwy do rozliczenia z dotacji oświatowej,

 16. Zatrudnianie nauczycieli w świetle standardów ochrony małoletnich,

 17. Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szkoły i placówki niepublicznej,

 18. Kwalifikacje dyrektorów placówek niepublicznych,

 19.  Nowy standard kształcenia nauczycieli,

 20. Ustalanie wynagrodzenia,

 21. Składniki wynagrodzenia (dodatki, premie, nagrody),

 22. Limity wynagrodzeń możliwe do rozliczenia z dotacji w 2024 r.,

 23. Zatrudnianie nauczycieli specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny) – wyliczanie obowiązkowego wymiaru etatu od 1 września 2022 r. – zmiany od 1 września 2024 r.

 24. Wymagania i dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

 25. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – które można rozliczyć z dotacji oświatowej,

 26. Regulamin pracy,

 27. Ewidencja czasu pracy,

 28. Potwierdzenie przez pracownika obecności w pracy oraz  informowanie o nieobecności,

 29. Zmiany w Kodeksie Pracy a dostosowanie regulaminu pracy

Materiały

 • Prezentacja,
 • Wzór umowy o pracę nauczyciela,
 • Wzór informacji o prawach i obowiązkach pracowniczych,
 • Wzór zlecenia logopedy,
 • Wzór zawiadomienia o przyznaniu pracownikowi nagrody,
 • Przykładowy wzór regulaminu pracy i wynagradzania

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 28 czerwca 2024 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online – platforma ClickMeeting

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.