Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Rozliczenie dotacji oświatowej – koniec roku w szkole i przedszkolu. Aktualizacja dotacji oświatowej – październik 2023 r. Zmiany w nadzorze nad placówkami niesamorządowymi.

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów, biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

 • Specyfika zatrudnienia nauczycieli w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych przez organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

 • Obowiązkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela,

 • Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli – nowe przepisy MEiN obowiązujące od 3 października 2023 r.,

 • Zmiana stanowiska nauczyciela – pojęcie stanowiska w przypadku nauczycieli, przeniesienie na inne stanowisko,

 • Zmiana treści umowy o pracę,

 • Zapisy w umowie – a prawidłowość wydatkowania dotacji oświatowej,

 • Warunki i uprawnienia socjalne nauczycieli w placówkach niepublicznych,

 • Uprawnienia pracownicze, świadczenia urlopowe,

 • Emerytury nauczycielskie – warunki nabycia, od kiedy można korzystać z nowych uprawnień, zatrudnianie nauczycieli emerytowanych,

 • Zatrudnianie nauczycieli na podstawie art. 10a Karty Nauczyciela,

 • Czas pracy nauczycieli – a limit wynagrodzenia możliwy do rozliczenia z dotacji oświatowej,

 • Zatrudnianie nauczycieli w świetle standardów ochrony małoletnich,

 • Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szkoły i placówki niepublicznej,

 • Kwalifikacje dyrektorów placówek niepublicznych,

 • Nowy standard kształcenia nauczycieli,

 • Nawiązanie stosunku na podstawie Kodeksu pracy,

 • Ustalanie wynagrodzenia,

 • Składniki wynagrodzenia (dodatki, premie, nagrody),

 • Limity wynagrodzeń możliwe do rozliczenia z dotacji w 2024 r.,

 • Zatrudnianie nauczycieli specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny) – wyliczanie obowiązkowego wymiaru etatu od 1 września 2022 r.

 • Wymagania i dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

 • Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – które można rozliczyć z dotacji oświatowej,

 • Regulamin pracy,

 • Ewidencja czasu pracy,

 • Potwierdzenie przez pracownika obecności w pracy oraz informowanie o nieobecności,

 • Zmiany w Kodeksie Pracy a dostosowanie regulaminu pracy

Materiały:

 • Prezentacja,
 • Wzór umowy o pracę nauczyciela,
 • Wzór informacji o prawach i obowiązkach pracowniczych,
 • Wzór zlecenia logopedy,
 • Wzór zawiadomienia o przyznaniu pracownikowi nagrody,
 • Przykładowy wzór regulaminu pracy i wynagradzania,

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe  przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 22 maja 2024 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online – platforma ClickMeeting

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.