Wykorzystanie dotacji oświatowych udzielanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez organy lub podmioty prywatne

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Rozliczenie dotacji oświatowej – koniec roku w szkole i przedszkolu. Aktualizacja dotacji oświatowej – październik 2023 r. Zmiany w nadzorze nad placówkami niesamorządowymi.

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów, biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

 1. Zmiany w nadzorze nad placówki niesamorządowymi. Nowe uprawnienia Kuratorium Oświaty, a wykreślenie z ewidencji placówek oświatowych.

 2. Jak prawidłowo rozliczyć dotację?

 3. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne;

 4. Limity wynagrodzeń w 2023 r. Pracownik, dyrektor zatrudniony w dwóch placówkach – jaki jest limit wynagrodzenia?

 5. Czy można opłacić należności za przyszły rok?

 6. Finansowanie świątecznych uroczystości w szkołach, przedszkolach?

 7. Zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne możliwe do sfinansowania z dotacji?

 8. Czy wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego powyżej 4 godzin w tygodniu jest wydatkiem zgodnym z przeznaczeniem?

 9. Czy z dotacji można finansować zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

 10. Zapisy w statutach pozwalających uzasadnić sposób wydatkowania środków;

 11. Zmiana organu prowadzącego, a zobowiązanie za rozliczoną dotację.

 12. Katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji – przykłady, obszerne orzecznictwo sądowe rozwiązania problemów;

 13. Rozliczenie dotacji udzielanej na edukację domową.

 14. Prawidłowe opisywanie faktur;

 15. Złożenie sprawozdania z rozliczenia dotacji oświatowych. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Konsekwencje niezłożenia sprawozdania w terminie.

Szczegółowy program poniżej

Na rynku nie brakuje szkoleniowców, którzy nigdy nie udzielali, nie wykorzystywali oraz nie rozliczali dotacji oświatowych. Urzędnicy biorący udział w szkoleniach, nie analizując przepisów, często wynoszą ze szkolenia błędne wnioski. Odmawiając możliwości rozliczenia z dotacji wydatku, nie zastanawiają się czy dany wydatek przyczynia się do lepszego funkcjonowania placówek oświatowych. Nie stosują wykładni liberalnej. Wchodzą w kompetencje organu prowadzącego, który przecież lepiej wie czy dany wydatek jest potrzebny do polepszenia funkcjonowania przedszkola czy szkoły.

W niesamorządowych placówkach oświatowych coraz częściej przeprowadzane są również kontrole pobrania i wydatkowania dotacji. Niestety, nie zawsze prowadzane są one zgodnie z przepisami prawa. Na rynku oraz w samorządach brakuje kontrolerów merytorycznie przygotowanych do kontroli dotacji. W urzędach do kontroli wyznaczane są przypadkowe osoby, które nigdy nie prowadziły czynności kontrolnych. Osoby upoważnione bardzo często proszą o przygotowanie dokumentacji, do której wglądu prawa nie mają oraz nie jest ona potrzebna aby sprawdzić prawidłowość wykorzystania i pobrania dotacji. Nie wiedzą również o jakie dokumenty prosić.

Szczegółowe zasady wykorzystania dotacji:

 • Rodzaje wydatków możliwe do pokrycia z dotacji oświatowe
 • Środki trwałe, pozostałe środki trwałe – różnice, kwoty
 • Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji
 • Rachunek bankowy, z którego można dokonywać operacje finansowe
 • Zadania organu prowadzącego możliwe do sfinansowania dotacji
 • Dokumentowanie wykorzystania dotacji
 • Rozliczenie dotacji, możliwość złożenia korekty do rozliczenia wykorzystania dotacji
 • Wydatki na utrzymanie pomieszczeń- które z nich mogą zostać sfinansowane z dotacji, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości, wydatki dotyczące pomieszczeń użytkowanych wspólnie z innymi podmiotami
 • Wydatki na remonty – jakie rodzaje prac można zaliczyć do remontów, dokumentowanie zlecania i wykonywania prac remontowych, jak odróżnić remont od inwestycji

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników/członków rodziny w jednostkach oświaty nie samorządowej:

 • Specyfika zatrudnienia nauczycieli w placówkach (szkoły, przedszkola) prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • Zasady zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych,
 • Wymagania i dokumenty potwierdzające kwalifikacje -wpływ na prawidłowość wykorzystania dotacji oświatowej,

Zatrudnianie zleceniobiorców i firm z uwzględnieniem kodeksu cywilnego:

 • Zasady i przesłanki zatrudniania nauczycieli na podstawie umów zlecenia,
 • Zakres zajęć i przesłanki zatrudniania osób nieposiadających kwalifikacji nauczyciela na podstawie umowy zlecenia w wymiarze dłuższym niż 4 godziny tygodniowo,
 • Zakres prac, do których można zatrudnić pozostałych zleceniobiorców i podmioty gospodarcze,
 • Zasady zawierania i rozwiązywania umów zlecenia oraz umów z podmiotami gospodarczymi,
 • Przedstawienie wzorów umów zlecenia i umów z podmiotami gospodarczymi
 • Dokumentowanie wykonywanej pracy i zlecenia – rozliczanie ich wydatków z dotacji oświatowej.

Płace i system motywacyjny w zakresie wynagradzania – na co zwracają uwagę kontrolerzy wykorzystania dotacji oświatowej:

 • Limity wynagrodzeń w 2023 r.
 • W jaki sposób przeliczamy oraz stosujemy limity przy umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych oraz osobach fizycznych, organach prowadzących pełniących funkcję dyrektora?
 • Zasady wypłacania oraz dokumentowania wynagrodzenia osobie fizycznej – organowi prowadzącemu
 • Karta Nauczyciela a wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych
 • Dokumentowanie wynagrodzenia oraz wykonywanych prac/zadań na rzecz dotowanych uczniów
 • Pracownicy niepedagogiczni
 • Regulamin wynagradzania
 • Premie i nagrody
 • System motywacyjny

Statut szkoły/przedszkola:

 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu,
 • Zawartość statutu szkoły/przedszkola – zapisy, które są podstawą pobrania i wykorzystania dotacji
 • Różnice pomiędzy siedzibą placówki dotowanej, a lokalizacją prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • Organy szkoły/przedszkola – zapisy w statucie podstawą sfinansowania wynagrodzenia z dotacji oświatowej
 • Zapisy w statucie dotyczące przyjmowania i skreślania uczniów – istotne informacje przy kontroli pobrania dotacji oświatowej
 • Zapisy w statucie uzasadniające wydatki poniesione na kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zapisy w statucie dotyczące finansowania wyżywienia, wycieczek szkolnych, wydarzeń kulturalnych, ceremoniał szkolny
 • Błędne zapisy w statucie
 • Zmiana statutu niezgłoszona do jednostki samorządu terytorialnego

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 7 grudnia 2023 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00 

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.