Agnieszka Pessel

Przeznaczenie i wydatkowanie dotacji oświatowej

Przeznaczenie i wydatkowanie dotacji oświatowej

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Przeznaczenie i wydatkowanie dotacji oświatowej

Statut jako podstawa oceny prawidłowości pobierania wykorzystania dotacji oświatowej

Wydatki z dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Osoby prowadzące, reprezentujące (publiczne, niepubliczne) podmioty oświatowe; dyrektorzy, księgowi zajmujący się wydatkowaniem i rozliczaniem dotacji oświatowych

Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań́ oświatowych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., w sposób wyczerpujący obejmuje tematykę̨ związaną z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2018 r. zagadnienia związane z tą tematyką skoncentrowane były w przepisach ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Częste nowelizacje przepisów oraz liczne wątpliwości interpretacyjne przepisów wywołują u organów prowadzących oraz osób odpowiedzialnych za rozliczanie dotacji oświatowej potrzebę regularnego aktualizowania wiedzy i uczestnictwa w szkoleniach. Podczas szkolenia pojawiają się nawiązania do głosów i wątpliwości praktyków stosujących przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uwzględnione zostają poglądy wyrażone w orzecznictwie oraz w wystąpieniach i opiniach.

Jeżeli:

 • chcesz mieć pewność, że prawidłowo wydatkujesz dotację oświatową,
 • prawidłowo zatrudniasz nauczycieli oraz specjalistów,
 • statut zawiera niezbędne elementy mające wpływ na wydatkowanie dotacji,
 • prawidłowo ją dokumentujesz, szczególnie gdy masz w placówce dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • chcesz się dowiedzieć w jaki sposób bronić swoich praw lub dochodzić roszczeń w sytuacjach spornych z organem kontrolnym
Zapraszam do udziału w szkoleniu dla prowadzących placówki niepubliczne oraz publiczne, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego.

Program szkolenia:

Statut szkoły/przedszkola:

 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu,

 • Zawartość statutu szkoły/przedszkola – zapisy, które są podstawą pobrania i wykorzystania dotacji

 • Różnice pomiędzy siedzibą placówki dotowanej, a lokalizacją prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • Organy szkoły/przedszkola – zapisy w statucie podstawą sfinansowania wynagrodzenia z dotacji oświatowej

 • Zapisy w statucie dotyczące przyjmowania i skreślania uczniów – istotne informacje przy kontroli pobrania dotacji oświatowej

 • Zapisy w statucie uzasadniające wydatki poniesione na kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • Zapisy w statucie dotyczące finansowania wyżywienia, wycieczek szkolnych, wydarzeń kulturalnych, ceremoniał szkolny

 • Błędne zapisy w statucie

 • Zmiana statutu niezgłoszona do jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki z dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegające rozliczeniu
 • Wykazywanie kosztów wspólnych (ogólnych) na uczniów niepełnosprawnych
 • Zatrudnianie, wynagradzanie, rozliczanie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z dotacji na kształcenie specjalne
 • Zastosowanie ustawowego wzoru do obliczenia wydatków ogólnych w szkole – przykłady

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników/członków rodziny w jednostkach oświaty nie samorządowej:

 • Specyfika zatrudnienia nauczycieli w placówkach (szkoły, przedszkola) prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

 • Zasady zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych,

 • Wymagania i dokumenty potwierdzające kwalifikacje – wpływ na prawidłowość wykorzystania dotacji oświatowej,

 • Zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej,

Płace i system motywacyjny w zakresie wynagradzania – na co zwracają uwagę kontrolerzy wykorzystania dotacji oświatowej:

 • Limity wynagrodzeń w 2021 r.
 • Wysokość wynagrodzenia rocznego, miesięcznego, godzinowego w 2021 r.,
 • Zasady wypłacania oraz dokumentowania wynagrodzenia osobie fizycznej – organowi prowadzącemu
 • Zakres obowiązywania przepisów Karty Nauczyciela w niesamorządowych jednostkach,
 • Karta Nauczyciela a wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych
 • Dokumentowanie wynagrodzenia oraz wykonywanych prac/zadań na rzecz dotowanych uczniów
 • Pracownicy niepedagogiczni
 • Regulamin wynagradzania
 • Premie i nagrody
 • System motywacyjny

Szczegółowe zasady wykorzystania dotacji na:

 • Rodzaje wydatków możliwe do pokrycia z dotacji oświatowej

 • Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji

 • Rachunek bankowy, z którego można dokonywać operacje finansowe

 • Zadania organu prowadzącego możliwe do sfinansowania dotacji

 • Dokumentowanie wykorzystania dotacji

 • Rozliczenie dotacji, możliwość złożenia korekty do rozliczenia wykorzystania dotacji

 • Wydatki na utrzymanie pomieszczeń- które z nich mogą zostać sfinansowane z dotacji, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości, wydatki dotyczące pomieszczeń użytkowanych wspólnie z innymi podmiotami

 • Wydatki na remonty – jakie rodzaje prac można zaliczyć do remontów, dokumentowanie zlecania i wykonywania prac remontowych, jak odróżnić remont od inwestycji

Postepowanie kontrolne prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji:

 • Co może kontrolować́ organ dotujący, na co należy zwrócić́ uwagę̨ w trakcie kontroli?
 • Uprawnieniach kontrolujących oraz kontrolowanych
 • Udział organu prowadzącego placówkę̨ w kontroli wykorzystania dotacji oświatowej;
 • Termin na przygotowanie się̨ do kontroli, termin przeprowadzenia kontroli;
 • Podmioty prowadzące kontrolę
 • Przedmiotowy zakres kontroli dotowanych jednostek

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Osoba prowadząca:

Agnieszka Pessel – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracownik samorządowy z 20-letnim stażem na stanowiskach głównego specjalisty wydziału finansowego oraz wydziału oświaty. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. 

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Materiały oraz link do szkolenia online przekazywane po opłaceniu faktury;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 24 listopada 2021 r.

  Koszt – 350 zł brutto

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: 10.00-14.30

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

  Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.