Jak prawidłowo wydatkować dotacje na uczniów niepełnosprawnych w niepublicznej placówce oświatowej oraz poprawnie dokumentować wykorzystanie dotacji udzielonej na kształcenie specjalne.

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Przeznaczenie dotacji oświatowej w 2024 r. – pobranie, wydatkowanie, kontrola

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów,
biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

 1. Zmiany w nadzorze nad placówki niesamorządowymi. Nowe uprawnienia Kuratorium Oświaty, a wykreślenie z ewidencji placówek oświatowych.

 2. Jak prawidłowo rozliczyć dotację?

 3. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne;

 4. Limity wynagrodzeń w 2023 r. Pracownik, dyrektor zatrudniony w dwóch placówkach – jaki jest limit wynagrodzenia?

 5. Czy można opłacić należności za przyszły rok?

 6. Finansowanie świątecznych uroczystości w szkołach, przedszkolach?

 7. Zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne możliwe do sfinansowania z dotacji?

 8. Czy wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego powyżej 4 godzin w tygodniu jest wydatkiem zgodnym z przeznaczeniem?

 9. Czy z dotacji można finansować zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

 10. Zapisy w statutach pozwalających uzasadnić sposób wydatkowania środków;

 11. Zmiana organu prowadzącego, a zobowiązanie za rozliczoną dotację.

 12. Katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji – przykłady, obszerne orzecznictwo sądowe rozwiązania problemów;

 13. Rozliczenie dotacji udzielanej na edukację domową.

 14. Prawidłowe opisywanie faktur;

 15. Złożenie sprawozdania z rozliczenia dotacji oświatowych. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Konsekwencje niezłożenia sprawozdania w terminie.

Szczegółowy program

 • Rodzaje wydatków możliwe do pokrycia z dotacji oświatowej
 • Środki trwałe, pozostałe środki trwałe – różnice, kwoty
 • Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji
 • Rachunek bankowy, z którego można dokonywać operacje finansowe
 • Zadania organu prowadzącego możliwe do sfinansowania dotacji
 • Dokumentowanie wykorzystania dotacji
 • Rozliczenie dotacji, możliwość złożenia korekty do rozliczenia wykorzystania dotacji
 • Wydatki na utrzymanie pomieszczeń- które z nich mogą zostać sfinansowane z dotacji, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości, wydatki dotyczące pomieszczeń użytkowanych wspólnie z innymi podmiotami
 • Wydatki na remonty – jakie rodzaje prac można zaliczyć do remontów, dokumentowanie zlecania i wykonywania prac remontowych, jak odróżnić remont od inwestycji

Wydatki z dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegające rozliczeniu
 • Wykazywanie kosztów wspólnych (ogólnych) na uczniów niepełnosprawnych
 • Zatrudnianie, wynagradzanie, rozliczanie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z dotacji na kształcenie specjalne
 • Zastosowanie ustawowego wzoru do obliczenia wydatków ogólnych w szkole – przykłady

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników/członków rodziny w jednostkach oświaty nie samorządowej:

 • Szczegółowy program:
 • Rodzaje wydatków możliwe do pokrycia z dotacji oświatowej
 • Środki trwałe, pozostałe środki trwałe – różnice, kwoty
 • Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji
 • Rachunek bankowy, z którego można dokonywać operacje finansowe
 • Zadania organu prowadzącego możliwe do sfinansowania dotacji
 • Dokumentowanie wykorzystania dotacji
 • Rozliczenie dotacji, możliwość złożenia korekty do rozliczenia wykorzystania dotacji
 • Wydatki na utrzymanie pomieszczeń- które z nich mogą zostać sfinansowane z dotacji, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości, wydatki dotyczące pomieszczeń użytkowanych wspólnie z innymi podmiotami
 • Wydatki na remonty – jakie rodzaje prac można zaliczyć do remontów, dokumentowanie zlecania i wykonywania prac remontowych, jak odróżnić remont od inwestycji
 • Wydatki z dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegające
  rozliczeniu
 • Wykazywanie kosztów wspólnych (ogólnych) na uczniów niepełnosprawnych
 • Zatrudnianie, wynagradzanie, rozliczanie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z dotacji na kształcenie specjalne
 • Zastosowanie ustawowego wzoru do obliczenia wydatków ogólnych w szkole – przykłady
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników/członków rodziny w jednostkach oświaty nie samorządowej:
 • Specyfika zatrudnienia nauczycieli w placówkach (szkoły, przedszkola) prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • Zasady zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych,
 • Wymagania i dokumenty potwierdzające kwalifikacje -wpływ na prawidłowość wykorzystania dotacji oświatowej,

Zatrudnianie zleceniobiorców i firm z uwzględnieniem kodeksu cywilnego

 • Zasady i przesłanki zatrudniania nauczycieli na podstawie umów zlecenia,
 • Zakres zajęć i przesłanki zatrudniania osób nieposiadających kwalifikacji nauczyciela na podstawie umowy zlecenia w wymiarze dłuższym niż 4 godziny tygodniowo,
 • Zakres prac, do których można zatrudnić pozostałych zleceniobiorców i podmioty gospodarcze,
 • Zasady zawierania i rozwiązywania umów zlecenia oraz umów z podmiotami gospodarczymi,
 • Przedstawienie wzorów umów zlecenia i umów z podmiotami gospodarczymi
 • Dokumentowanie wykonywanej pracy i zlecenia – rozliczanie ich wydatków z dotacji oświatowej.

Płace i system motywacyjny w zakresie wynagradzania – na co zwracają uwagę kontrolerzy wykorzystania dotacji oświatowej:

 • Limity wynagrodzeń w 2024 r.
 • W jaki sposób przeliczamy oraz stosujemy limity przy umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych oraz osobach fizycznych, organach prowadzących pełniących funkcję dyrektora?
 • Zasady wypłacania oraz dokumentowania wynagrodzenia osobie fizycznej – organowi prowadzącemu
 • Zakres obowiązywania przepisów Karty Nauczyciela w niesamorządowych jednostkach,
 • Karta Nauczyciela a wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych
 • Dokumentowanie wynagrodzenia oraz wykonywanych prac/zadań na rzecz dotowanych uczniów
 • Pracownicy niepedagogiczni
 • Regulamin wynagradzania
 • Premie i nagrody
 • System motywacyjny

W jaki sposób przygotować się do kontroli w zakresie pobrania i wydatkowania dotacji oraz jak postępować po jej zakończeniu

 • Uprawnienia organu kontrolującego – co może kontrolować, w jakim terminie, w jakim zakresie i za jaki okres;
 • Standardy przeprowadzania kontroli – czego ma prawo oczekiwać organ prowadzący/dyrektor ze strony osób kontrolujących w zakresie terminów, upoważnienia, wstępu i żądania udostępniania dokumentacji;
 • Obowiązki po stronie organu prowadzącego/dyrektora- o jakie dokumenty może prosić kontrola, jakie sankcje przewiduje ustawa za utrudnianie kontroli bądź jej uniemożliwianie;
 • Protokół kontroli oraz wystąpienia/zalecenia pokontrolne – w jaki sposób i z zachowaniem jakich terminów można zgłaszać zastrzeżenia do ich treści?;
 • Postępowanie odwoławcze – jakie obowiązują terminy, jak powinna wyglądać treść uzasadnienia od decyzji?
 • Postępowania administracyjne i sądowe o zwrot dotacji – jakie są uprawnienia organu prowadzącego oraz jakie posiada możliwości odwoławcze?

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 14 maja 2024 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online – platforma ClickMeeting

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00 

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.