Wykorzystanie dotacji oświatowych udzielanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez organy lub podmioty prywatne

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Nowelizacja statutu przedszkola/szkoły. Dostosowanie zapisów w statucie do najnowszych zmian w prawie

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów,
biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

 • Statut przedszkola/szkoły jako podstawa oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 • Najczęstsze nieprawidłowości zapisów w statutach – podczas nadzoru;
 • Zakres treści statutowych dotowanego przedszkola/szkoły – na co powinien zwrócić uwagę organ dotowany, a na co zwraca uwagę organ dotujący;
 • Prace domowe – analiza zapisów związanych z pracami domowymi w części statutu związanej z prawami i obowiązkami ucznia, kryteria oceny zachowania ucznia oraz zadaniami świetlicy – wykluczenie błędnych zapisów;
 • Dodatkowe przykładowe zapisy w statucie dotyczące wdrożenia standardów bezpieczeństwa małoletnich w obszarach związanych z bezpieczeństwem;
 • Prawa dziecka w statucie;
 • Standardy zatrudniania specjalistów od 2024 r.
 • Nowe przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycieli;
 • Prawidłowe zapisy w statucie dotyczące przyjmowania uczniów i skreślania ich z listy jako podstawa prawidłowości pobrania dotacji. Jak postępować w przypadku długotrwałej nieobecności – zapisy w statucie rozstrzygające kwestie uprawnienia do pobrania dotacji na takiego ucznia,
 • Prawidłowe zapisy w statucie uzasadniające wydatki poniesione na kształcenie specjalne – przykłady zapisów w statucie;
 • Zapisy w statucie dotyczące finansowania żywienia, turystyki szkolnej, wydarzeń kulturalnych

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Możliwość rozliczenia szkolenia z dotacji oświatowej po zaznaczeniu w rubryce (chcę rozliczyć z dotacji oświatowej)

  Data szkolenia: 16 maja 2024

  Koszt – 400 zł brutto za osobę

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online – platforma ClickMeeting

  Godziny szkolenia: 10.00 – 14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.