Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Meritum - dotacje oświatowe 2024 r.

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów, biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

 • Dofinansowanie realizacji zadań placówek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania, opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej;

 • Sfinansowanie z dotacji oświatowej wydatków bieżących, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

 • Podmioty ponoszące wydatki kwalifikowalne do rozliczenia z dotacji oświatowej;

 • Zmiana organu prowadzącego – a odpowiedzialność za wydatkowanie dotacji oświatowej;

 • Wydatki placówek oświatowych związane z wynagrodzeniami oraz składkami od nich naliczanymi;

 • Roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o prace – limit wynagrodzenia;

 • Roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej – limit wynagrodzenia;

 • Roczne wynagrodzenie osoby fizycznej – organu prowadzącego – pełniącego funkcję dyrektora – limit wynagrodzenia;

 • 150% oraz 250% – 12 krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego;

 • Premie, nagrody oraz inne dodatkowe świadczenia;

 • Dokumentowanie wynagrodzenia organu prowadzonego pełniącego jednocześnie funkcję dyrektora;

 • Roczne wynagrodzenie – a maksymalny wymiar czasu pracy;

 • Maksymalne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przez jeden organ prowadzący w dwóch lub więcej placówkach oświatowych;

 • Maksymalne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej w tej samej placówce;

 • Sfinansowanie z dotacji zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

 • Sfinansowanie z dotacji zakupu pozostałych środków trwałych;

 • Zakup sprzętu rekreacyjnego, sportowego, środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu; mebli;

 • Wartość środka trwałego oraz pozostałego środka trwałego;

 • Remonty, wydatki inwestycyjne;

 • Wydatki na zadania organu prowadzonego;

 • Konsekwencje zmiany organu prowadzącego;

 • Kasowe rozliczenie dotacji – dotacja może być wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących poniesionych w roku budżetowych, na który została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą zadania;

 • Wydatkowanie dotacji przekazanej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 • Wydatkowanie dotacji przekazanej na wychowanków posiadających opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;

 • Finansowanie zakupu i wykorzystania samochodu z dotacji oświatowej;

 • Zapisy w statutach pozwalające uzasadniać sposób wydatkowania dotacji;

 • Katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji – przykłady, obszerne orzecznictwo sądowe;

 • Finansowanie z dotacji oświatowej opłat z związanych z innymi lokalizacjami prowadzenia zajęć;

 • Prawidłowe opisywanie faktur;

 • Dokumentowanie wydatków/zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych;

 • Remonty, zakupy inwestycyjne, środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne;

 • Faktury zapłacone po terminie płatności;

 • Czy forma zatrudnienia ma wpływ na prawidłowość wydatkowania dotacji;

 • Prawidłowe dokumentowanie zajęć finansowanych z kształcenia specjalnego;

 • Nadzór jednostki samorządu terytorialnego jako organu dotującego;

 • Monitoring funkcjonowania szkół i placówek dotowanych;

 • Zakres kompetencji jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kontroli;

 • Uprawnienia o obowiązki kontrolowanego i kontrolującego;

 • Zakres podmiotów, które mogą przeprowadzać kontrolę;

 • Zakres dokumentów podlegających kontroli;

 • Sprawdzanie prawidłowości wykorzystania dotacji;

 • Dochodzenie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości;

Materiały:

 • Prezentacja

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 3 czerwca 2024 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online – platforma ClickMeeting

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.