Wykorzystanie dotacji oświatowych udzielanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez organy lub podmioty prywatne

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów, biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

I. W jaki sposób przygotować się do kontroli, Iaudytu w zakresie pobrania i wydatkowania dotacji oraz jak postępować po jej zakończeniu

 • Uprawnienia organu kontrolującego – co może kontrolować, w jakim terminie, w jakim zakresie i za jaki okres;

 • Standardy przeprowadzania kontroli – czego ma prawo oczekiwać organ prowadzący/dyrektor ze strony osób kontrolujących w zakresie terminów, upoważnienia, wstępu i żądania udostępniania dokumentacji;

 • Obowiązki po stronie organu prowadzącego/dyrektora- o jakie dokumenty może prosić kontrola, jakie sankcje przewiduje ustawa za utrudnianie kontroli bądź jej uniemożliwianie;

 • Protokół kontroli oraz wystąpienia/zalecenia pokontrolne – w jaki sposób i z zachowaniem jakich terminów można zgłaszać zastrzeżenia do ich treści?;

 • Postępowanie odwoławcze – jakie obowiązują terminy, jak powinna wyglądać treść uzasadnienia od decyzji?

 • Postępowania administracyjne i sądowe o zwrot dotacji – jakie są uprawnienia organu prowadzącego oraz jakie posiada możliwości odwoławcze?

II. Kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania – w jaki sposób przygotować dokumentację, jaka dokumentacja nie podlega kontroli?

 • Dodowy księgowe oraz obowiązkowe opisy – czego ma prawo oczekiwać samorząd, konsekwencje nie opisania dokumentacji,

 • Dokumentowanie wydatków ponoszonych z dotacji – w jaki sposób przedstawić dokumentację aby nie została zakwestionowana?

 • Dokumentacja przebiegu nauczania- dokumentacja obowiązkowa i nieobowiązkowa, o co może prosić kontrola, jakie przyjmować rozwiązania aby nie uniknąć nieporozumień w trakcie kontroli pobrania dotacji;

 • Przykładowe zastrzeżenia organu kontrolującego do sposobu dokumentowania wydatków poniesionych z dotacji;

III. Wydatki ponoszone z dotacji:

 • Aktualny katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji;

 • Obligatoryjne zapisy w statucie jako podstawa finansowania wynagrodzeń oraz wydatków bieżących z dotacji;

 • Ograniczenia i limity wynagrodzeń wszystkich osób fizycznych oraz osób prowadzących, pełniących funkcję dyrektora – różnice w stosunku do lat 2018-2020;

 • Wydatki podlegające rozliczeniu na uczniów niepełnosprawnych – wydatki za realizację orzeczeń oraz wydatki ogólne, ustawowy wzór do ich obliczenia w szkołach;

IV. Zatrudnianie i wynagradzanie dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników niesamorządowej oświaty z zastosowaniem karty nauczyciela i kodeksu pracy:

 • Zasady zatrudniania dyrektorów, w tym fizycznych osób prowadzących podmioty oświatowe, nauczycieli i innych pracowników,

 • Prawidłowa treść umów o pracę i zakresu czynności pracowniczych – wzór umowy o pracę nauczyciela, wzór umowy zlecenia,

 • Obowiązkowe i fakultatywne składniki wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz świadczeń związanych z pracą,

 • Regulaminy pracy i wynagradzania: zakres, prawidłowa treść – wzory regulaminów,

V. Zatrudnianie zleceniobiorców i firm z uwzględnieniem kodeksu cywilnego:

 • Zasady i przesłanki zatrudniania nauczycieli na podstawie umów zlecenia,

 • Zakres zajęć i przesłanki zatrudniania osób nieposiadających kwalifikacji nauczyciela na podstawie umowy zlecenia w wymiarze dłuższym niż 4 godziny tygodniowo,

 • Zakres prac, do których można zatrudnić pozostałych zleceniobiorców i podmioty gospodarcze,

 • Zasady zawierania i rozwiązywania umów zlecenia oraz umów z podmiotami gospodarczymi,

 • Przedstawienie wzorów umów zlecenia i umów z podmiotami gospodarczymi

 • Dokumentowanie wykonywanej pracy i zlecenia – rozliczanie ich wydatków z dotacji oświatowej

VI. Dochodzenie zwrotu dotacji od beneficjenta:

 • Zasady zwrotu niewykorzystanych dotacji,

 • Zasady zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

 • Termin zwrotu,

 • Zasady określania dotacji podlegającej zwrotowi i stosowania ulg w zapłacie,

 • Decyzja administracyjna o obowiązku zwrotu dotacji do budżetu JST,

 • Przepisy administracyjne,

 • Zastosowanie przepisów

 • Powstanie zobowiązania,

 • Sposób liczenia odsetek za zwłokę,

 • Przedawnienie zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji 

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe  przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 24 maja 2024 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online – platforma ClickMeeting

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.