Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa Agnieszka Pessel

Jak powinna prawidłowo przebiegać kontrola dotacji oświatowej. Przekraczanie kompetencji kontrolerów. Zła interpretacja wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji oświatowej.

Jak prawidłowo wydatkować dotacje na uczniów niepełnosprawnych w niepublicznej placówce oświatowej oraz poprawnie dokumentować wykorzystanie dotacji udzielonej na kształcenie specjalne.

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Jak powinna prawidłowo przebiegać kontrola dotacji oświatowej. Przekraczanie kompetencji kontrolerów. Zła interpretacja wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji oświatowej.

Zapraszam do udziału w szkoleniu dla prowadzących placówki niepubliczne oraz publiczne, dla
których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego.

W niesamorządowych placówkach oświatowych coraz częściej przeprowadzane są kontrole pobrania i wydatkowania dotacji. Niestety, nie zawsze prowadzane są one zgodnie z przepisami prawa. Na rynku oraz w samorządach brakuje kontrolerów merytorycznie przygotowanych do kontroli dotacji. W urzędach do kontroli wyznaczane są przypadkowe osoby, które nigdy nie prowadziły czynności kontrolnych. Osoby upoważnione bardzo często proszą o przygotowanie dokumentacji, do której wglądu prawa nie mają oraz nie jest ona potrzebna aby sprawdzić prawidłowość wykorzystania i pobrania dotacji. Nie wiedzą o jakie dokumenty prosić, twierdzą, że po złożeniu sprawozdania po terminie, choćby jeden dzień, należy dotację zwrócić. Wstrzymują bezprawnie dotacje, podmiotom którym nie mają prawa.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak się przed tym bronić i w jaki sposób postępować zapraszam na szkolenie.

 • Czy masz obowiązek donoszenia dokumentów po złożeniu sprawozdania bądź podczas kontroli?
 • Chcesz mieć pewność, że prawidłowo wydatkujesz dotację oświatową?
 • Prawidłowo zatrudniasz nauczycieli oraz specjalistów?
 • Czy forma zatrudnienia ma wpływ na prawidłowość wydatkowania dotacji?
 • Statut zawiera niezbędne elementy mające wpływ na wydatkowanie dotacji?
 • Prawidłowo ją dokumentujesz, szczególnie gdy masz w placówce dzieci z  orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Chcesz się dowiedzieć w jaki sposób bronić swoich praw lub dochodzić roszczeń w sytuacjach spornych z organem kontrolnym

Program szkolenia:

I. W jaki sposób przygotować się do kontroli w zakresie pobrania i wydatkowania dotacji oraz jak postępować po jej zakończeniu

 • Uprawnienia organu kontrolującego – co może kontrolować, w jakim terminie, w jakim zakresie i za jaki okres;
 • Standardy przeprowadzania kontroli – czego ma prawo oczekiwać organ prowadzący/dyrektor ze strony osób kontrolujących w zakresie terminów, upoważnienia, wstępu i żądania udostępniania dokumentacji;
 • Obowiązki po stronie organu prowadzącego/dyrektora- o jakie dokumenty może prosić kontrola, jakie sankcje przewiduje ustawa za utrudnianie kontroli bądź jej uniemożliwianie;
 • Protokół kontroli oraz wystąpienia/zalecenia pokontrolne – w jaki sposób i z zachowaniem jakich terminów można zgłaszać zastrzeżenia do ich treści?;
 • Postępowanie odwoławcze – jakie obowiązują terminy, jak powinna wyglądać treść uzasadnienia od decyzji?
 • Postępowania administracyjne i sądowe o zwrot dotacji – jakie są uprawnienia organu prowadzącego oraz jakie posiada możliwości odwoławcze?

II. Kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania – w jaki sposób przygotować dokumentację, jaka dokumentacja nie podlega kontroli?

 • Dodowy księgowe oraz obowiązkowe opisy – czego ma prawo oczekiwać samorząd, konsekwencje nie opisania dokumentacji,
 • Dokumentowanie wydatków ponoszonych z dotacji – w jaki sposób przedstawić dokumentację aby nie została zakwestionowana?
 • Dokumentacja przebiegu nauczania- dokumentacja obowiązkowa i nieobowiązkowa, o co może prosić kontrola, jakie przyjmować rozwiązania aby nie uniknąć nieporozumień w trakcie kontroli pobrania dotacji;
 • Przykładowe zastrzeżenia organu kontrolującego do sposobu dokumentowania wydatków poniesionych z dotacji;

III. Wydatki ponoszone z dotacji:

 • Aktualny katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji;
 • Obligatoryjne zapisy w statucie jako podstawa finansowania wynagrodzeń oraz wydatków bieżących z dotacji;
 • Ograniczenia i limity wynagrodzeń wszystkich osób fizycznych oraz osób prowadzących, pełniących funkcję dyrektora – różnice w stosunku do lat 2018-2020;
 • Wydatki podlegające rozliczeniu na uczniów niepełnosprawnych – wydatki za realizację orzeczeń oraz wydatki ogólne, ustawowy wzór do ich obliczenia w szkołach;

IV. Zatrudnianie i wynagradzanie dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników niesamorządowej oświaty z zastosowaniem karty nauczyciela i kodeksu pracy:

 • Zasady zatrudniania dyrektorów, w tym fizycznych osób prowadzących podmioty oświatowe, nauczycieli i innych pracowników,
 • Zakres zajęć i przesłanki zatrudniania osób nieposiadających kwalifikacji nauczyciela na podstawie umowy zlecenia w wymiarze dłuższym niż 4 godziny tygodniowo
 • Prawidłowa treść umów o pracę i zakresu czynności pracowniczych – wzór umowy o pracę nauczyciela, wzór umowy zlecenia,
 • Obowiązkowe i fakultatywne składniki wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz świadczeń związanych z pracą,
 • Regulaminy pracy i wynagradzania: zakres, prawidłowa treść – wzory regulaminów,

V. Zatrudnianie zleceniobiorców i firm z uwzględnieniem kodeksu cywilnego:

 • Zasady i przesłanki zatrudniania nauczycieli na podstawie umów zlecenia,
 • Zakres zajęć i przesłanki zatrudniania osób nieposiadających kwalifikacji nauczyciela na podstawie umowy zlecenia w wymiarze dłuższym niż 4 godziny tygodniowo,
 • Zakres prac, do których można zatrudnić pozostałych zleceniobiorców i podmioty gospodarcze,
 • Zasady zawierania i rozwiązywania umów zlecenia oraz umów z podmiotami gospodarczymi,
 • Przedstawienie wzorów umów zlecenia i umów z podmiotami gospodarczymi
 • Dokumentowanie wykonywanej pracy i zlecenia – rozliczanie ich wydatków z dotacji oświatowej.

VI. Dochodzenie zwrotu dotacji od beneficjenta:

 • Zasady zwrotu niewykorzystanych dotacji,
 • Zasady zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych
  nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 • Termin zwrotu,
 • Zasady określania dotacji podlegającej zwrotowi i stosowania ulg w zapłacie,
 • Decyzja administracyjna o obowiązku zwrotu dotacji do budżetu JST,
 • Przepisy administracyjne,
 • Zastosowanie przepisów – Ordynacja podatkowa,
 • Powstanie zobowiązania,
 • Sposób liczenia odsetek za zwłokę,
 • Przedawnienie zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji,
 • Dyscyplina finansów publicznych

Osoba prowadząca:

Agnieszka Pessel wieloletni kontroler, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 27 października 2023 r.

  Koszt – 400 zł brutto za osobę

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: 10.00 – 14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.