Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa Agnieszka Pessel

Dotacje oświatowe w 2023 r.

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Dotacje oświatowe – prawidłowe roczne rozliczenie i udokumentowanie dotacji oświatowej.

Organy prowadzące szkoły, przedszkola i placówki dotowane z budżetów.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa

Ekspert Lex Wolters Kluwer, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec.

Wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

 

Program szkolenia:

 • Wyższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 r.
 • Prawidłowe rozliczenie dotacji oświatowej za 2022 r., możliwość złożenia korekty; skutki niezłożenia sprawozdania w terminie;
 • Czy można zakwestionować sprawozdanie bez przeprowadzenia kontroli?
 • Zapisy w statutach pozwalających uzasadnić rozliczenie wydatków z dotacji oświatowej;
 • Prawidłowe wykorzystanie i udokumentowanie dotacji z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa;
 • Rozliczenie kształcenia specjalnego;
 • Zakres wydatków bieżących, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • Zakres pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Zasady określania stawek wynagrodzenia przy umowie o pracę, umowie cywilnoprawnej oraz organie prowadzącym pełniącym funkcję dyrektora;
 • Zatrudnianie nauczycieli na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej;
 • Wydatki na obsługę administracyjną, prawną, finansową;
 • Kasowe rozliczenie dotacji;
 • Kontrola, audyt, nadzór;

Statut szkoły/przedszkola:

 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu,
 • Zawartość statutu szkoły/przedszkola zapisy, które są podstawą pobrania i wykorzystania dotacji
 • Różnice pomiędzy siedzibą placówki dotowanej, a lokalizacją prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • Organy szkoły/przedszkola zapisy w statucie podstawą sfinansowania wynagrodzenia z dotacji oświatowej
 • Zapisy w statucie dotyczące przyjmowania i skreślania uczniów istotne informacje przy kontroli pobrania dotacji oświatowej
 • Zapisy w statucie uzasadniające wydatki poniesione na kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjno wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zapisy w statucie dotyczące finansowania wyżywienia, wycieczek szkolnych, wydarzeń kulturalnych, ceremoniał szkolny
 • Błędne zapisy w statucie
 • Zmiana statutu niezgłoszona do jednostki samorządu terytorialnego

Szczegółowe zasady wykorzystania dotacji:

 • Rodzaje wydatków możliwe do pokrycia z dotacji oświatowej
 • Środki trwałe, pozostałe środki trwałe różnice, kwoty
 • Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji
 • Rachunek bankowy, z którego można dokonywać operacje finansowe
 • Zadania organu prowadzącego możliwe do sfinansowania dotacji
 • Dokumentowanie wykorzystania dotacji
 • Rozliczenie dotacji, możliwość złożenia korekty do rozliczenia wykorzystania dotacji
 • Wydatki na utrzymanie pomieszczeń które z nich mogą zostać sfinansowane z dotacji, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości, wydatki dotyczące pomieszczeń użytkowanych wspólnie z innymi podmiotami
 • Wydatki na remonty jakie rodzaje prac można zaliczyć do remontów, dokumentowanie zlecania i wykonywania prac remontowych, jak odróżnić remont od inwestycji

Wydatki z dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Wydatki związane z kształceniem specjalnym kategorie wydatków podlegające rozliczeniu
 • Wykazywanie kosztów wspólnych (ogólnych) na uczniów niepełnosprawnych
 • Zatrudnianie, wynagradzanie, rozliczanie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z dotacji na kształcenie specjalne
 • Zastosowanie ustawowego wzoru do obliczenia wydatków ogólnych w szkole – przykłady

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników/członków rodziny w jednostkach oświaty nie samorządowej:

 • Specyfika zatrudnienia nauczycieli w placówkach (szkoły, przedszkola) prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • Zasady zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych,
 • Wymagania i dokumenty potwierdzające kwalifikacje wpływ na prawidłowość wykorzystania dotacji oświatowej,

Zatrudnianie zleceniobiorców i firm z uwzględnieniem kodeksu cywilnego:

 • Zasady i przesłanki zatrudniania nauczycieli na podstawie umów zlecenia,
 • Zakres zajęć i przesłanki zatrudniania osób nieposiadających kwalifikacji nauczyciela na podstawie umowy zlecenia w wymiarze dłuższym niż 4 godziny tygodniowo,
 • Zakres prac, do których można zatrudnić pozostałych zleceniobiorców i podmioty gospodarcze,
 • Zasady zawierania i rozwiązywania umów zlecenia oraz umów z podmiotami gospodarczymi,
 • Przedstawienie wzorów umów zlecenia i umów z podmiotami gospodarczymi
 • Dokumentowanie wykonywanej pracy i zlecenia rozliczanie ich wydatków z dotacji oświatowej

Płace i system motywacyjny w zakresie wynagradzania – na co zwracają uwagę kontrolerzy wykorzystania dotacji oświatowej:

 • Limity wynagrodzeń w 2022 r.
 • W jaki sposób przeliczamy oraz stosujemy limity przy umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych oraz osobach fizycznych, organach prowadzących pełniących funkcję dyrektora?
 • Zasady wypłacania oraz dokumentowania wynagrodzenia osobie fizycznej – organowi prowadzącemu
 • Zakres obowiązywania przepisów Karty Nauczyciela w niesamorządowych jednostkach,
 • Karta Nauczyciela a wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych
 • Dokumentowanie wynagrodzenia oraz wykonywanych prac/zadań na rzecz dotowanych uczniów
 • Pracownicy niepedagogiczni
 • Regulamin wynagradzania
 • Premie i nagrody
 • System motywacyjny

W jaki sposób przygotować się do kontroli w zakresie pobrania i wydatkowania dotacji oraz jak postępować po jej zakończeniu

 • Uprawnienia organu kontrolującego co może kontrolować, w jakim terminie, w jakim zakresie i za jaki okres;
 • Standardy przeprowadzania kontroli czego ma prawo oczekiwać organ prowadzący/dyrektor ze strony osób kontrolujących w zakresie terminów, upoważnienia, wstępu i żądania udostępniania dokumentacji;
 • Obowiązki po stronie organu prowadzącego/dyrektora o jakie dokumenty może prosić kontrola, jakie sankcje przewiduje ustawa za utrudnianie kontroli bądź jej uniemożliwianie;
 • Protokół kontroli oraz wystąpienia/zalecenia pokontrolne w jaki sposób i z zachowaniem jakich terminów można zgłaszać zastrzeżenia do ich treści?;
 • Postępowanie odwoławcze jakie obowiązują terminy, jak powinna wyglądać treść uzasadnienia od decyzji?
 • Postępowania administracyjne i sądowe o zwrot dotacji jakie są uprawnienia organu prowadzącego oraz jakie posiada możliwości odwoławcze?

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Osoba prowadząca:

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa

Ekspert Lex Wolters Kluwer, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec.

Wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 25 stycznia 2023 r.

  Koszt – 360 zł brutto

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00 

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

  Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.