Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa Agnieszka Pessel

Dotacje oświatowe – prawidłowe roczne rozliczenie i udokumentowanie dotacji oświatowej

Przeznaczenie i wydatkowanie dotacji oświatowej

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Dotacje oświatowe – prawidłowe roczne rozliczenie i udokumentowanie dotacji oświatowej.

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów, biur rachunkowych przygotowujących rozliczenia wydatkowania dotacji za rok 2022 r., z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, wieloletni kontroler,

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. 

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

I. Jak przygotować się do rocznego rozliczenia;

II. Zapisy w statutach pozwalających uzasadnić sposób wydatkowania środków;

III. Katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji – przykłady, obszerne orzecznictwo sądowe rozwiązania problemów;

IV. Rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne;

V. Prawidłowe opisywanie faktur;

VI. Jak powinna zostać przygotowana dokumentacja do kontroli prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji;

VII.  Niedozwolone praktyki kontrolerów;

Program szkolenia:

Na rynku nie brakuje szkoleniowców, którzy nigdy nie udzielali, nie wykorzystywali oraz nie rozliczali dotacji oświatowych. Urzędnicy biorący udział w szkoleniach, nie analizując przepisów, często wynoszą ze szkolenia błędne wnioski. Odmawiając możliwości rozliczenia z dotacji wydatku, nie zastanawiają się czy dany wydatek przyczynia się do lepszego funkcjonowania placówek oświatowych. Nie stosują wykładni liberalnej. Wchodzą w kompetencje organu prowadzącego, który przecież lepiej wie czy dany wydatek jest potrzebny do polepszenia funkcjonowania przedszkola czy szkoły.

W niesamorządowych placówkach oświatowych coraz częściej przeprowadzane są również kontrole pobrania i wydatkowania dotacji. Niestety, nie zawsze prowadzane są one zgodnie z przepisami prawa. Na rynku oraz w samorządach brakuje kontrolerów merytorycznie przygotowanych do kontroli dotacji. W urzędach do kontroli wyznaczane są przypadkowe osoby, które nigdy nie prowadziły czynności kontrolnych. Osoby upoważnione bardzo często proszą o przygotowanie dokumentacji, do której wglądu prawa nie mają oraz nie jest ona potrzebna aby sprawdzić prawidłowość wykorzystania i pobrania dotacji. Nie wiedzą również o jakie dokumenty prosić.

Statut szkoły/przedszkola:

 • Rodzaje wydatków możliwe do pokrycia z dotacji oświatowej
 • Środki trwałe, pozostałe środki trwałe – różnice, kwoty
 • Niedozwolone wydatki finansowane z dotacji
 • Rachunek bankowy, z którego można dokonywać operacje finansowe
 • Zadania organu prowadzącego możliwe do sfinansowania dotacji
 • Dokumentowanie wykorzystania dotacji
 • Rozliczenie dotacji, możliwość złożenia korekty do rozliczenia wykorzystania dotacji
 • Wydatki na utrzymanie pomieszczeń- które z nich mogą zostać sfinansowane z dotacji, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości, wydatki dotyczące pomieszczeń użytkowanych wspólnie z innymi podmiotami
 • Wydatki na remonty – jakie rodzaje prac można zaliczyć do remontów, dokumentowanie zlecania i wykonywania prac remontowych, jak odróżnić remont od inwestycji

Wydatki z dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegające rozliczeniu
 • Wykazywanie kosztów wspólnych (ogólnych) na uczniów niepełnosprawnych
 • Zatrudnianie, wynagradzanie, rozliczanie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z dotacji na kształcenie specjalne
 • Zastosowanie ustawowego wzoru do obliczenia wydatków ogólnych w szkole – przykłady

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników/członków rodziny w jednostkach oświaty nie samorządowej:

 • Specyfika zatrudnienia nauczycieli w placówkach (szkoły, przedszkola) prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • Zasady zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych,
 • Wymagania i dokumenty potwierdzające kwalifikacje -wpływ na prawidłowość wykorzystania dotacji oświatowej,

Zatrudnianie zleceniobiorców i firm z uwzględnieniem kodeksu cywilnego:

 • Zasady i przesłanki zatrudniania nauczycieli na podstawie umów zlecenia,
 • Zakres zajęć i przesłanki zatrudniania osób nieposiadających kwalifikacji nauczyciela na podstawie umowy zlecenia w wymiarze dłuższym niż 4 godziny tygodniowo,
 • Zakres prac, do których można zatrudnić pozostałych zleceniobiorców i podmioty gospodarcze,
 • Zasady zawierania i rozwiązywania umów zlecenia oraz umów z podmiotami gospodarczymi,
 • Przedstawienie wzorów umów zlecenia i umów z podmiotami gospodarczymi
 • Dokumentowanie wykonywanej pracy i zlecenia – rozliczanie ich wydatków z dotacji oświatowej.

Płace i system motywacyjny w zakresie wynagradzania – na co zwracają uwagę kontrolerzy wykorzystania dotacji oświatowej:

 • Limity wynagrodzeń w 2022 r.
 • W jaki sposób przeliczamy oraz stosujemy limity przy umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych oraz osobach fizycznych, organach prowadzących pełniących funkcję dyrektora?
 • Zasady wypłacania oraz dokumentowania wynagrodzenia osobie fizycznej – organowi prowadzącemu
 • Zakres obowiązywania przepisów Karty Nauczyciela w niesamorządowych jednostkach,
 • Karta Nauczyciela a wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych
 • Dokumentowanie wynagrodzenia oraz wykonywanych prac/zadań na rzecz dotowanych uczniów
 • Pracownicy niepedagogiczni
 • Regulamin wynagradzania
 • Premie i nagrody
 • System motywacyjny

W jaki sposób przygotować się do kontroli w zakresie pobrania i wydatkowania dotacji oraz jak postępować po jej zakończeniu

 • Uprawnienia organu kontrolującego – co może kontrolować, w jakim terminie, w jakim zakresie i za jaki okres;
 • Standardy przeprowadzania kontroli – czego ma prawo oczekiwać organ prowadzący/dyrektor ze strony osób kontrolujących w zakresie terminów, upoważnienia, wstępu i żądania udostępniania dokumentacji;
 • Obowiązki po stronie organu prowadzącego/dyrektora– o jakie dokumenty może prosić kontrola, jakie sankcje przewiduje ustawa za utrudnianie kontroli bądź jej uniemożliwianie;
 • Protokół kontroli oraz wystąpienia/zalecenia pokontrolne – w jaki sposób i z zachowaniem jakich terminów można zgłaszać zastrzeżenia do ich treści?;
 • Postępowanie odwoławcze – jakie obowiązują terminy, jak powinna wyglądać treść uzasadnienia od decyzji?
 • Postępowania administracyjne i sądowe o zwrot dotacji – jakie są uprawnienia organu prowadzącego oraz jakie posiada możliwości odwoławcze?
 •  

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Osoba prowadząca:

Agnieszka Pessel – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracownik samorządowy z 20-letnim stażem na stanowiskach głównego specjalisty wydziału finansowego oraz wydziału oświaty. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. 

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Materiały oraz link do szkolenia online przekazywane po opłaceniu faktury;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 05 grudnia 2022 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: 10.00-14.30 

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

  Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.