Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa Agnieszka Pessel

Dotacje celowe na remonty i inwestycje w niesamorządowych placówkach oświatowych

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

Temat szkolenia:

Dotacje celowe na remonty i inwestycje w niesamorządowych placówkach oświatowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
przyznawania w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie lub
dofinansowanie kosztów remontów i inwestycji (Dz.U. 2023.577)

Program szkolenia:

 1. Dotacja celowa na remonty i inwestycje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej;
 2.  Omówienie rozporządzenia w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji oraz jego nowelizacji;
 3. Omówienie wzoru umowy określającej przeznaczenie dotacji celowej;
 4. Podmioty uprawnione do uzyskania dotacji celowej;
 5. Terminy składania wniosków; możliwość składania wniosków po terminie;
 6. Przedstawienie wniosków, ich analiza oraz przykładowe wypełnienie;
 7. Weryfikacja formalna wniosku, ocena merytoryczna, wezwanie oraz terminy do usunięcia braków formalnych;
 8. Tryb udzielania dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
 9. Zakres finansowania programu „Inwestycje w oświacie”;


  a) Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji połączonej z zakupem nieruchomości,
  b) Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z budową obiektu,
  c) Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z dostosowaniem obiektu,
  d) Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia,
  e) Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia,
  f) Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów,

   

 10. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu;
 11. Co powinien zawierać wniosek na realizację inwestycji lub remontu (załączniki);
 12. Jakie kryteria należy spełnić przy ocenie wniosków;
 13. Tryb przyznawania i zawiadamiania o przyznaniu dotacji; zasady podpisywania umowy dotacyjnej;
 14. Sposób przekazywania dotacji (jednorazowo bądź w transzach);
 15. Czasowe wstrzymanie bądź zaniechanie inwestycji bądź remontu zasady;
 16. Sprawozdania roczne, końcowe,

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy

  wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy
  uczestnikami spotkania,
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju,
  prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w
  komputerze lub aplikację w smartfonie.

Osoba prowadząca:

Agnieszka Pessel – wieloletni kontroler, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 17 maja 2023 r.

  Koszt – 400 zł brutto za osobę

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: od 10.00 – 14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.