Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa Agnieszka Pessel

Dotacje celowe na budowę obiektu, dostosowanie obiektu, zakup wyposażenia – dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących szkoły, przedszkola, placówki

Temat szkolenia:

Ważne informacje:

Dotacje celowe na budowę obiektu, dostosowanie obiektu, zakup wyposażenia – dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących szkoły, przedszkola, placówki

Ustanowienie programu inwestycyjnego pod nazwą „Inwestycje w oświacie”

Nabór wniosków od 18 maja 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.

Przedmiotem programu jest wsparcie inwestycji realizowanych przez podmioty niezaliczane
do sektora finansów publicznych prowadzące jednostki systemu oświaty, o których mowa w
art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), zwanej
dalej „ustawą Prawo oświatowe”, mających na celu rozwój zaplecza infrastrukturalnego
służącego realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
W ramach programu udziela się dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji związanej z:
1) budową obiektu;
2) dostosowaniem obiektu;
3) zakupem wyposażenia.

Program szkolenia:

 1. Dotacja celowa na remonty i inwestycje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z
  dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej;
 2. Omówienie rozporządzenia w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej
  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji oraz jego
  nowelizacji;
 3. Omówienie wzoru umowy określającej przeznaczenie dotacji celowej;
 4. Podmioty uprawnione do uzyskania dotacji celowej;
 5. Terminy składania wniosków; możliwość składania wniosków po terminie;
 6. Przedstawienie wniosków, ich analiza oraz przykładowe wypełnienie;
 7. Weryfikacja formalna wniosku, ocena merytoryczna, wezwanie oraz terminy do usunięcia braków formalnych;
 8. Tryb udzielania dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
 9. Zakres finansowania programu „Inwestycje w oświacie”;

  a) Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji połączonej z zakupem
  nieruchomości,
  b) Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z budową
  obiektu,
  c) Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z
  dostosowaniem obiektu,
  d) Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem
  wyposażenia,
  e) Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem
  wyposażenia,
  f) Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów,

 10. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu;
 11. Co powinien zawierać wniosek na realizację inwestycji lub remontu (załączniki);
 12. Jakie kryteria należy spełnić przy ocenie wniosków;
 13. Tryb przyznawania i zawiadamiania o przyznaniu dotacji; zasady podpisywania umowy dotacyjnej;
 14. Sposób przekazywania dotacji (jednorazowo bądź w transzach);
 15. Czasowe wstrzymanie bądź zaniechanie inwestycji bądź remontu zasady;
 16. Sprawozdania roczne, końcowe,
  Zajęcia prowadzone online, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania,
  Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy email zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów email,
  Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Osoba prowadząca:

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa

Ekspert Lex Wolters Kluwer, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec.

Wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 01 czerwca 2023 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

  Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.