Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Dotacja udzielona na kształcenie specjalne; realizacja orzeczeń; zatrudnianie nauczycieli specjalistów z kwalifikacjami; jak prawidłowo wydatkować aby nie zwracać dotacji;

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących placówki niepubliczne oraz publiczne (niesamorządowe), dyrektorów, wicedyrektorów, biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

 • Przepisy prawne regulujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 • Przepisy prawne regulujące zatrudnianie pedagoga specjalnego od 1 września 2022 r.;

 • Podział wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków;

 • Zasady realizacji oraz dokumentowania kształcenia specjalnego;

 • Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.

 • Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne, co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków, jak wykazywać koszty wspólne, jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, wykazywanie wynagrodzeń innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli.

 • Metody wykazywania kosztów wspólnych na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach – wydatki niezbędne na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. 

 • Metody wykazywania kosztów wspólnych na uczniów niepełnosprawnych w szkołach –  wzór zawarty w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 • Regulamin wynagradzania pracowników a premie dla nauczycieli finansowane z dotacji. Przykład regulaminu w zakresie dodatków na kształcenie specjalne.

 • Prawidłowy sposób zatrudnienia nauczycieli do realizacji kształcenia specjalnego – kwalifikacje wymagane zgodnie z przepisami prawa oraz forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie i faktura – kiedy są dopuszczalne).

 • Limity na wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku, które można pokryć z dotacji.

 • Zmiana liczby uczniów w ciągu roku a wydatki na kształcenie specjalne. Warunki otrzymania dotacji na bieżącą liczbę uczniów.

 • Wydatki podlegające rozliczeniu;

 • Zapisy w statucie uzasadniające wydatki poniesione na kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

 • Wykorzystanie dotacji w placówkach wychowania przedszkolnego oraz szkołach oraz niektórych placówkach;

 • Wydatki na realizację orzeczeń oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

 • Wydatki ogólne w placówce wychowania przedszkolnego;

 • Wydatki ogólne w szkole – ustawowy wzór do ich obliczenia;

 • Rozliczenie dotacji udzielonej na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

 • Kontrola wydatkowania dotacji przeznaczonej na kształcenie specjalne;

 • Zwrot dotacji niewykorzystanej, wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – konsekwencje prawne, sposób naliczania ustawowych odsetek.

 • Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów od 1 września 2022 r. zmiany, okresy przejściowe:

 • Standardy zatrudniania wg kodeksu pracy, a pensum nauczyciela w szkołach i przedszkolach nie samorządowych;

 • Kogo nie dotycząca nowe standardy zatrudniania specjalistów;

 • Obowiązkowa liczba etatów specjalistów;

 • Jak wyliczyć wymaganą liczbę etatów w placówkach niepublicznych;

 • Wyliczenie średniej arytmetycznej;

 • Kogo nie wlicza się do łącznej liczby etatów;

 • Nowe stanowisko i obowiązki pedagoga specjalnego;

 • Kiedy obligatoryjne w placówce należy zatrudnić psychologa oraz pedagoga specjalnego oraz w jakim wymiarze;

 • Wymagana liczba etatów specjalistów, a umowa cywilnoprawna;

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 20 marzec 2024 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.