Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa Agnieszka Pessel

Dostosowanie statutów do obowiązujących przepisów od 1 września 2022 r.

Jak prawidłowo wydatkować dotacje na uczniów niepełnosprawnych w niepublicznej placówce oświatowej oraz poprawnie dokumentować wykorzystanie dotacji udzielonej na kształcenie specjalne.

Temat szkolenia:

Dostosowanie statutów do obowiązujących przepisów od 1 września 2022 r. w tym do:

1) ustawy Prawo oświatowe,
2) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
3) ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;
4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22.07.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Program szkolenia:

1) Komu należy zgłaszać zmiany w statucie, ile czasu ma jednostka na zgłoszenie takich zmian i jakie sankcje grożą za niezgłoszenie zmian

2) Statut i jego przeznaczenie w działalności szkoły/przedszkola

3) Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem, w tym zasady tworzenia zapisów statutowych

4) Statut szkoły/przedszkola jako podstawa oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
podmiotowej z budżetu JST.
Przykłady zapisów statutowych, analiza i tworzenie nowych zapisów w zakresie m.in.:

 • Celów i zadań,
 • Organów oraz ich kompetencji,
 • Prawidłowych zapisów w zakresie przyjmowania uczniów i skreślania ich z
  listy/długotrwałej nieobecności ucznia,
 • Prawidłowych zapisów uzasadniających wydatki związane z premiowaniem, nagradzaniem,
 • Finansowania żywienia, turystyki szkolnej, wydarzeń kulturalnych,
 • Prawidłowych zapisów w zakresie kształcenia specjalnego,
 • Organizacji pracy,
 • Zadań nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
 • Organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

5) Nowe zapisy i zmiany w statutach jednostek, obowiązek określenia w statucie szczegółowej
organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

Ważna informacja

Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania, • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail, • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Osoba prowadząca:

Agnieszka Pessel – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracownik samorządowy z 20-letnim stażem na stanowiskach głównego specjalisty wydziału finansowego oraz wydziału oświaty. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. 

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Możliwość rozliczenia szkolenia z dotacji oświatowej po zaznaczeniu w rubryce (chcę rozliczyć z dotacji oświatowej)

  Data szkolenia: 16 września 2022

  Koszt – 400 zł brutto za osobę

  Miejsce szkolenia: szkolenie online

  Godziny szkolenia: od 10.00 – 14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.

  Moja strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.