Wykorzystanie dotacji oświatowych udzielanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez organy lub podmioty prywatne

Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Babciowe 2024 – ważne zmiany w żłobkach, w klubach dziecięcych oraz dziennych opiekunów – wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – aktywny rodzic

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów,
biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

 • Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – Aktywny rodzic;

 • Rodzaje świadczeń aktywny rodzic,

 • Świadczenie – aktywni rodzice w pracy: warunki do otrzymania świadczenia, tryb i wysokość przyznania świadczenia, sytuacje, w których świadczenie nie przysługuje;

 • Świadczenie – aktywnie w żłobku – warunki do otrzymania świadczenia, tryb i wysokość przyznania świadczenia, sytuacje, w których ww. świadczenie nie przysługuje,

 • Świadczenie – aktywnie w domu – warunki do otrzymania świadczenia, tryb i wysokość przyznania świadczenia, sytuacje, w których ww. świadczenie nie przysługuje,

 • Podmioty uprawnione do realizacji zadania w zakresie świadczeń aktywny rodzic;

 • Ustalenie prawa do świadczeń – aktywny rodzic – oraz ich wypłata,

 • Ustalenie prawa do świadczenia – aktywni rodzice – w pracy – oraz ich wypłata;

 • Ustalenie prawa do świadczenia – aktywnie w żłobku- oraz jego wypłata;

 • Ważne zmiany w podmiotach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobkach, klubach dziecięcych, dziennych opiekunach) wprowadzone ustawą „aktywny rodzic”,

 • Likwidacja dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna i zastąpienie świadczeniem „aktywnie w żłobku”;

 • Likwidacja rodzinnego kapitału opiekuńczego;

 • Obowiązki podmiotów prowadzące żłobki i kluby dziecięce,

 • Obowiązki podmiotów zatrudniających dziennego opiekuna,

 • Wpływ zmian na zasady dotyczące funkcjonowania odpowiednio żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów;

 • Obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prowadzącego rejestr instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie zmian w zasadach dotyczących funkcjonowania odpowiednio żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów;

 • Konsekwencje wynikające z przepisów przejściowych;

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Data szkolenia: 12 lipca 2024 r.

  Koszt – 500 zł brutto

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online – platforma ClickMeeting

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.