Temat szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy – w oświacie niepublicznej

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących, dyrektorów, wicedyrektorów, biur rachunkowych.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Pessel Kancelaria Doradczo-Szkoleniowa, Ekspert Lex Prawo oświatowe WoltersKluwers, Portalu Oświatowego, szkoleniowiec. wieloletni kontroler, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik na stanowiskach głównego specjalisty ds. analizy i kontroli finansowej. Na zlecenia placówek oświatowych przygotowuje m.in. dokumentację do rozliczenia dotacji oświatowej oraz kontroli. Reprezentuje placówki oświatowe w trakcie kontroli, udziela niezbędnych informacji, odpowiedzi, przygotowuje zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące tematy:

 • Omówienie przepisów prawnych;
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r.
 • Przygotowanie do zawodu nauczyciela zamiast stażu na mianowanego;
 • Mentor zamiast opiekuna stażu;
 • Skutki negatywnej oceny pracy;
 • Obowiązkowe przeprowadzenie zajęć przed komisją;
 • Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa;
 • Nowa procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego połączona z oceną pracy nauczyciela początkującego oraz przeprowadzanymi przez niego zajęciami pokazowymi.
 • Szczegółowa analiza okresu przejściowego – postępowanie egzaminacyjne w dotychczasowej procedurze w przypadku nauczycieli kontraktowych i w nowej procedurze w przypadku nauczycieli początkujących.
 • Równolegle obowiązywanie rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200) oraz nowego rozporządzenia MEiN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1914) – analiza poniżej wskazanych zagadnień pod kątem awansu nauczycieli kontraktowych (według przepisów dotychczasowych) i nauczycieli początkujących (według nowej procedury).
 • Stanowisko mentora;
 • Nauczyciel początkujący bez mentora – kto poniesie konsekwencje?
 • Przygotowanie do zawodu;
 • Kto odbywa przygotowanie do zawodu;
 • Nauczyciel zatrudniony poniżej/powyżej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć;
 • Wniosek nauczyciela o podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego: • terminy złożenia wniosku,
 • dokumenty dołączone do wniosku (w tym zawartość dotychczasowego oraz nowego zaświadczenia wydawanego przez dyrektora szkoły).
 • Dotychczasowe oraz nowe wymagania na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
 • Powołanie komisji egzaminacyjnej w składzie określonym przepisami ustawy Karta Nauczyciela (przykład dokumentu).
 • Zadania i tryb pracy komisji w postępowaniu egzaminacyjnym nauczyciela początkującego i kontraktowego: • zapoznanie komisji odpowiednio z opinią o przeprowadzonych zajęciach oraz z oceną pracy nauczyciela początkującego lub • z oceną dorobku zawodowego nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, • przeprowadzenie egzaminu – szczegółowe omówienie, podjęcie przez komisję rozstrzygnięć w postaci stwierdzenia zdania lub niezdania egzaminu.
 • Protokół z przebiegu prac komisji egzaminacyjnej (przykład dokumentu).
 • Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych;
 • Przepisy przejściowe dla nauczycieli stażystów;
 • Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2022 r.,
 • Warunki nadania stopnia dyplomowanego od 1 września 2022 r.,
 • Ocena pracy nauczycieli;
 • Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela;
 • Obowiązkowa ocena pracy nauczyciela;
 • Opinia mentora o pracy nauczyciela;
 • Stara i nowa ścieżka awansu zawodowego – porównanie;
 • Zatrudnienie w kilku szkołach;
 • Rezygnacja z przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • Dokumenty związane z awansem zawodowym (wzory);

Materiały:

 • Prezentacja

 • Wzory – dokumenty związane z awansem zawodowym; 

Ważna informacja

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.

Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:

   

  Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury przekazywanej po otrzymaniu zgłoszenia;

  W cenie materiały szkoleniowe przesyłane na maila;

  Zgłoszenie uczestnictwa proszę wysyłać na adres mailowy kontrolaoswiata@gmail.com

  Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu online z możliwością zadawania pytań, materiały ze szkolenia w wersji elektronicznej;

  Data szkolenia: 13 czerwca 2024 r.

  Koszt – 400 zł brutto

  Miejsce szkolenia: Szkolenie online – platforma ClickMeeting

  Godziny szkolenia: 10.00-14.00

  Warunki uczestnictwa:

  – Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na wskazany adres mailowy zgłoszenia.
  – Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu.
  – Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia.
  – Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  – Nie stawienie się na zajęcia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  – W przypadku, gdy wykładowca wyłącznie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 4 dni przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).
  – Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.
  – Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora.